Návštevný poriadok

City Aréna, a. s.
Kapitulská 5, 917 01 Trnava

 ORGANIZAČNÝ A NÁVŠTEVNÝ PORIADOK FUTBALOVÝCH STRETNUTÍ

   City Aréna, a.s., Kapitulská 5, 917 01 Trnava vydáva podľa § 6 ods. 4 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) tento organizačný poriadok a návštevný poriadok futbalových stretnutí (ďalej len „poriadok“) organizovaných na futbalovom štadióne Antona Malatinského v Trnave, Dolné bašty 1/A, 917 01 Trnava:

Článok 1

Predmet poriadku

Tento poriadok upravuje

a)    pravidlá organizácie futbalového stretnutia,

b)    pravidlá činnosti usporiadateľskej služby,

c)    bezpečnostné opatrenia a ďalšie opatrenia na ochranu bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku a životného prostredia v priebehu futbalového stretnutia a v súvislosti s ním a

d)    podrobnosti súvisiace s účasťou účastníkov futbalového stretnutia (ďalej len “účastník”) na futbalovom stretnutí.

Článok 2

Úvodné ustanovenia

(1)  Účastníkom je

a)    osoba, ktorá sa z dôvodu futbalového stretnutia zdržiava na štadióne, v jeho priestoroch alebo v jeho blízkosti, najmä

 1. divák (návštevník),
 2. hráč, tréner, rozhodca a ďalšia osoba, ktorá sa aktívne zúčastňuje na futbalovom stretnutí v niektorom zo súťažiacich družstiev,
 3. člen usporiadateľskej služby alebo iná fyzická osoba zabezpečujúca organizáciu futbalového stretnutia,
 4. príslušník Policajného zboru, príslušník obecnej polície, delegát zväzu, dozorný orgán obce,
 5. člen realizačného tímu a podávač lôpt,
 6. novinár, fotograf, člen štábu televízie, rozhlasu alebo zástupca iného média,
 7. iná osoba, ktorá je držiteľom dokladu oprávňujúcim ho na vstup do vymedzených priestorov štadióna (ďalej len “akreditácia”) a

b)    osoba, ktorá sa premiestňuje na štadión alebo odchádza zo štadióna.

(2)  Členom usporiadateľskej služby je fyzická osoba určená organizátorom futbalového stretnutia, ktorá plní úlohy usporiadateľskej služby na futbalovom stretnutí a je na ten účel náležite označená reflexnou vestou alebo reflexnou rovnošatou s výrazným nápisom „USPORIADATEĽ“ a číslom na prednom a zadnom diele vesty alebo služobnou rovnošatou s označením príslušnosti k prevádzkovateľovi strážnej služby. Ak ide o futbalové stretnutie v rámci súťaží UEFA a FIFA, môže sa používať aj nápis určený pravidlami UEFA a FIFA.

(3)  Každý účastník je povinný dodržiavať

a)    povinnosti podľa § 15 zákona,

b)    zákazy podľa § 16 zákona,

c)    povinnosti uvedené v tomto poriadku,

d)    povinnosti uvedené na vstupenke alebo na informačnom letáku,

e)    bezpečnostné značenia na štadióne a v jeho blízkosti,

f)     usmernenia a pokyny

 1. členov usporiadateľskej služby,
 2. príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov obecnej polície, dozorného orgánu obce a ďalších osôb, ktoré zabezpečujú ochranu verejného poriadku na futbalovom stretnutí a
 3. členov hasičskej jednotky a záchrannej zdravotnej služby.

(4)  Účastník svojou účasťou na futbalovom stretnutí potvrdzuje, že sa mu tento poriadok a jeho obsah stal známym a že jeho porušenie môže byť dôvodom na zápis do evidencie v informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach (ďalej len “informačný systém”).

Článok 3

Oprávnenia člena usporiadateľskej služby

Člen usporiadateľskej služby je oprávnený

a)    presvedčiť sa zrakom, hmatom alebo technickými prostriedkami, či účastník, ktorý vchádza do priestorov štadióna, nemá pri sebe alebo na sebe vrátane príručnej batožiny

 1. pyrotechnický výrobok, strelnú zbraň, chladnú zbraň, sklenenú nádobu alebo plastovú nádobu alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok voči telu dôraznejším,
 2. alkoholické nápoje, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na futbalovom stretnutí alebo alkoholické nápoje s obsahom alkoholu vyšším ako 4,1 objemových percent alkoholu, ak ide o rizikové futbalové stretnutie,
 3. štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov, ak ide o domáce futbalové stretnutie, pri ktorom môže dôjsť k narušeniu verejného poriadku alebo k ohrozeniu bezpečnosti, zdravia alebo mravnosti účastníkov,
 4. písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie
  1.                           i.   textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd,
  2.                          ii.   obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie.

b)    neumožniť vstup na futbalové stretnutie účastníkovi, ktorý vnáša do priestorov štadióna

 1. pyrotechnický výrobok, strelnú zbraň, chladnú zbraň, sklenenú nádobu alebo plastovú nádobu alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok voči telu dôraznejším,
 2. alkoholické nápoje, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na futbalovom stretnutí alebo alkoholické nápoje s obsahom alkoholu vyšším ako 4,1 objemových percent alkoholu, ak ide o rizikové futbalové stretnutie,
 3. štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov, ak ide o domáce futbalové stretnutie, pri ktorom môže dôjsť k narušeniu verejného poriadku alebo k ohrozeniu bezpečnosti, zdravia alebo mravnosti účastníkov,
 4. písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie
  1.                           i.   textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd,
  2.                          ii.   obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie.

c)    neumožniť vstup na futbalové stretnutie účastníkovi, ktorý je zjavne pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,

d)    neumožniť vstup na futbalové stretnutie rizikovému účastníkovi vedenému v evidencii informačného systému, najmä ak ide o rizikové futbalové stretnutie,

e)    vyzvať diváka na opustenie štadióna, ak po upozornení členom usporiadateľskej služby pokračuje v nevhodnom správaní alebo konaní, alebo ak sa odmietne podriadiť výzve na premiestnenie do príslušného sektoru vyčleneného pre priaznivcov družstva, ktoré podporuje,

f)     vyviesť diváka a zakázať jeho ďalšiu účasť na futbalovom stretnutí, ak

 1. po upozornení pokračuje v nevhodnom správaní sa, porušuje verejný poriadok alebo narušuje pokojný priebeh futbalového stretnutia alebo
 2. neuposlúchol pokyn na premiestnenie do príslušného sektoru vyčleneného pre priaznivcov družstva, ktoré podporuje,

g)    vyžiadať preukázanie totožnosti účastníka, ak poruší svoju povinnosť a zaznamenať a odovzdať osobné údaje účastníka bezpečnostnému manažérovi organizátora futbalového stretnutia na spracúvanie údajov účastníka v informačnom systéme,

h)    používať na účely plnenia svojich úloh výpisy z evidencie v informačnom systéme.

Článok 4

Povinnosti člena usporiadateľskej služby

(1)  Člen usporiadateľskej služby je povinný

a)    vykonávať činnosť usporiadateľskej služby tak, aby bola zaistená bezpečnosť, pohodlie a informovanosť účastníkov,

b)    vykonávať činnosť usporiadateľskej služby tak, aby jeho správanie alebo konanie nebolo dôvodom na vyvolanie alebo rozšírenie hrubej neslušnosti alebo výtržnosti účastníkov,

c)    zúčastniť sa na zaškolení usporiadateľov pred začiatkom futbalového stretnutia,

d)    presvedčiť sa, či sa na futbalovom stretnutí chce zúčastniť účastník na to oprávnený a na ten účel požadovať preukázanie totožnosti účastníka,

e)    neumožniť vstup do priestorov štadióna účastníkovi,

 1. ktorého účasť na futbalovom stretnutí bola zakázaná,
 2. ktorý nepreukáže hodnoverne svoju totožnosť, ak ho o to člen usporiadateľskej služby požiadal,
 3. u ktorého je možné dôvodne predpokladať, že bude narušovať verejný poriadok alebo pokojný priebeh futbalového stretnutia, alebo
 4. je mladší ako 14 rokov a je bez sprievodu plnoletej fyzickej osoby, ak ide o rizikové futbalové stretnutie,

f)     zaistiť a odovzdať príslušníkovi Policajného zboru

 1. štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov, ak ide o domáce futbalové stretnutie, pri ktorom môže dôjsť k narušeniu verejného poriadku alebo k ohrozeniu bezpečnosti, zdravia alebo mravnosti účastníkov,
 2. písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie
  1.                           i.      textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd,
  2.                          ii.      obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie,

g)    upozorniť účastníka na nevhodnosť jeho správania alebo konania a požadovať, aby od neho upustil, ak svojím správaním alebo konaním narušuje verejný poriadok alebo pokojný priebeh futbalového stretnutia,

h)    mať v čase konania futbalového stretnutia oblečenú reflexnú vestu alebo reflexnú rovnošatu s výrazným nápisom "USPORIADATEĽ" a číslom na prednom a zadnom diele, alebo služobnú rovnošatu s označením príslušnosti k prevádzkovateľovi strážnej služby; ak ide o futbalové stretnutie v rámci súťaží UEFA a FIFA, nápis určený pravidlami UEFA a FIFA,

i)      predložiť na vyzvanie doklad totožnosti a osvedčenie hlavného usporiadateľa, osvedčenie bezpečnostného manažéra alebo preukaz usporiadateľa, dozornému orgánu, príslušníkovi Policajného zboru, delegátovi zväzu alebo organizátorovi futbalového stretnutia.

(2)  Prehliadku hmatom vykonáva člen usporiadateľskej služby rovnakého pohlavia.

Článok 5

Povinnosti účastníka

Účastník je povinný

a)    dodržiavať pokyny organizátora futbalového stretnutia, členov usporiadateľskej služby, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov obecnej polície, dozorného orgánu a iných osôb zabezpečujúcich organizáciu futbalového stretnutia alebo ochranu verejného poriadku na futbalovom stretnutí,

b)    zdržať sa všetkého, čo narušuje verejný poriadok alebo pokojný priebeh futbalového stretnutia,

c)    zdržať sa požívania alkoholických nápojov počas futbalového stretnutia v rámci súťaží UEFA a FIFA,

d)    zdržať sa požívania alkoholických nápojov počas futbalového stretnutia, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na futbalovom stretnutí,

e)    zdržať sa požívania omamných látok alebo psychotropných látok počas futbalového stretnutia,

f)     strpieť úkony člena usporiadateľskej služby súvisiace s porušením povinnosti účastníka pri výkone oprávnení a plnení povinností člena usporiadateľskej služby,

g)    po ukončení futbalového stretnutia pokojne opustiť štadión,

h)    zaobstarať si vstupenku do sektoru vyčleneného pre priaznivcov družstva, ktoré podporuje, ak ide o rizikové futbalové stretnutie alebo futbalové stretnutie, na ktorom boli vstupenky vystavené na meno a priezvisko,

i)      predložiť na výzvu člena usporiadateľskej služby doklad totožnosti za účelom zápisu osobných údajov účastníka do evidencie informačného systému, ak porušil povinnosť účastníka.

Článok 6

Zákazy pre účastníka

(1)  Účastníkovi sa zakazuje vnášať na štadión

a)    pyrotechnický výrobok,

b)    strelnú zbraň, chladnú zbraň alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším (najmä dýka, kord, bodák, nôž, palica, tyč, obušok, sklenená fľaša, stolička, stojan, boxer a iné podobné predmety),

c)    spreje, leptavé, horľavé a farbiace látky alebo iné látky poškodzujúce zdravie,

d)    elektricky, mechanicky alebo inak poháňané stroje a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk,

e)    zvieratá,

f)     laserové ukazovátka a iné predmety, ktorých svetelné a iné žiarenie negatívne pôsobí na ostatných účastníkov,

g)    prístroje určené na zaznamenávanie zvuku alebo obrazu (napríklad profesionálne fotoaparáty a kamery) okrem mobilných telefónov, tabletov a PDA zariadení,

h)    alkoholické nápoje, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na futbalovom stretnutí alebo vnášať na rizikové futbalové stretnutie alkoholické nápoje s obsahom alkoholu vyšším ako 4,1 objemových percent alkoholu,

i)      omamné látky alebo psychotropné látky,

j)      štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov na domáce futbalové stretnutie, pri ktorom môže dôjsť k narušeniu verejného poriadku alebo k ohrozeniu bezpečnosti, zdravia alebo mravnosti účastníkov,

k)    písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie

 1. textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd,
 2. obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie.

(2)  Účastníkovi sa zakazuje

a)    používať počas futbalového stretnutia

 1. pyrotechnický výrobok,
 2. strelnú zbraň, chladnú zbraň alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším, napríklad dýky, kordy, bodáky, nože, palice, tyče, obušky, sklenené fľaše, stoličky, stojany, boxery a iné predmety,
 3. spreje, leptavé, horľavé a farbiace látky alebo iné látky poškodzujúce zdravie,
 4. elektricky, mechanicky alebo inak poháňané stroje a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk,
 5. zvieratá,
 6. laserové ukazovátka a iné predmety, ktorých svetelné a iné žiarenie negatívne pôsobí na ostatných účastníkov,
 7. prístroje určené na zaznamenávanie zvuku alebo obrazu (napríklad fotoaparáty a kamery) okrem mobilných telefónov, tabletov a PDA zariadení,
 8. alkoholické nápoje, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na futbalovom stretnutí alebo vnášať na rizikové futbalové stretnutie alkoholické nápoje s obsahom alkoholu vyšším ako 4,1 objemových percent alkoholu,
 9. omamné látky alebo psychotropné látky,
 10. písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie
  1.                           i.       textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd,
  2.                         ii.       obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie.

b)    navštevovať futbalové stretnutie zjavne pod vplyvom alkoholu alebo pod vplyvom omamných látok alebo psychotropných látok,

c)    mať zakrytú tvár spôsobom sťažujúcim alebo znemožňujúcim jeho identifikáciu,

d)    používať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu domáceho futbalového stretnutia,

e)    požívať alkoholické nápoje počas premiestňovania sa na štadión alebo zo štadióna v priestoroch verejnej dopravy a hromadných dopravných prostriedkoch,

f)     vstupovať počas futbalového stretnutia na hraciu plochu, do priestorov určených pre hráčov, trénerov, rozhodcov, delegátov, funkcionárov a ďalších osôb zabezpečujúcich organizáciu futbalového stretnutia,

g)    vhadzovať akékoľvek predmety na hraciu plochu a do ostatných priestorov štadióna,

h)    vyslovovať a skandovať rasistické, vulgárne, hanlivé a dobrým mravom odporujúce slová a heslá,

i)      zakladať ohne,

j)      vzbudzovať verejné pohoršenie,

k)    znečisťovať štadión a jeho okolie plagátovou výzdobou, komerčnými, nekomerčnými a reklamnými oznamami,

l)      ničiť a poškodzovať štadión a jeho vybavenie,

m)   hrubo znevažovať, urážať alebo ohrozovať člena usporiadateľskej služby, dozorný orgán, príslušníka obecnej polície, príslušníka Policajného zboru, delegáta zväzu alebo dobrovoľníka verbálne, gestom, grafickým zobrazením alebo iným spôsobom,

n)    urážať a provokovať ostatných účastníkov verbálne alebo gestom a vulgárne nadávať ostatným účastníkom,

 • o)    obťažovať a fyzicky napádať ostatných účastníkov,

p)    sťažovať účastníkovi pokojný prístup do štadióna, brániť mu v prístupe do štadióna alebo mu brániť v tom, aby pokojne opustil štadión,

q)    ponúkať na predaj neplatné alebo falšované vstupenky alebo vstupenky, ktoré nemá vo svojej dispozícii,

r)     predávať tovary a služby počas futbalového stretnutia,

s)    robiť zvukové, obrazové a obrazovo-zvukové záznamy z priebehu futbalového stretnutia,

t)     fajčiť v iných než na ten účel vyhradených priestoroch.

(3)  Zákazy uvedené v odseku 1 písm. a), b), d) až g), odseku 2 písm. a) body 1, 2, 4 až 7, písm. f), r) a s) sa nevzťahujú na prípady, keď organizátor futbalového stretnutia na tento účel vopred udelil účastníkovi súhlas.

Článok 7

Vstup a pobyt účastníka na futbalovom stretnutí

(1)  Vstupovať do priestorov štadióna môže iba účastník, ktorý sa preukáže

a)    platnou vstupenkou,

b)    príslušnosťou k osobe, ktorá sa aktívne zúčastňuje na futbalovom stretnutí v niektorom zo súťažiacich družstiev,

c)    príslušnosťou k usporiadateľskej službe, osobám zabezpečujúcim bezpečnosť a ochranu verejného poriadku na futbalovom stretnutí, osobám zabezpečujúcim organizáciu futbalového stretnutia alebo

d)    akreditáciou.

(2)  Na požiadanie člena usporiadateľskej služby, príslušníka Policajného zboru, príslušníka obecnej polície, alebo inej osoby, ktorá zabezpečuje ochranu verejného poriadku na futbalovom stretnutí, je účastník povinný kedykoľvek sa preukázať vstupenkou alebo akreditáciou. Ak sa účastník nepreukáže platnou vstupenkou alebo akreditáciou, je povinný opustiť štadión. Ak tak neurobí, môže byť z futbalového stretnutia vyvedený.

(3)  Účastník je povinný sledovať hru z konkrétneho miesta určeného číslom sedadla, označením tribúny a sektoru, ktoré má uvedené na vstupenke alebo v akreditácii.

(4)  Na jednom sedadle môže sedieť len jeden účastník bez ohľadu na vek.

(5)  Telesne postihnutým účastníkom sa zabezpečí bezproblémový prístup k vyhradenému miestu za asistencie určeného člena usporiadateľskej služby.

(6)  Účastník sa počas futbalového stretnutia nesmie bezdôvodne zdržiavať v komunikačných zónach štadióna, ako sú: vstupné schodiská, schodiská na tribúnach, únikové východy a zóny, brány, chodby a sociálne zariadenia.

(7)  Účastník sa počas futbalového stretnutia nesmie zdržiavať v inom sektore ako má uvedený na vstupenke alebo v akreditácii.

(8)  V blízkom okolí hracej plochy (medzi hľadiskom a hracou plochou) majú okrem hráčov, členov realizačných tímov a rozhodcov vstup a pobyt povolený len

a)    bezpečnostný manažér,

b)    hlavný usporiadateľ,

c)    členovia usporiadateľskej služby,

d)    bezpečnostní manažéri súťažiacich družstiev,

e)    technický personál zodpovedný za údržbu hracej plochy a štadióna,

f)     podávači lôpt,

g)    kameraman,

h)    hasičská jednotka,

i)      záchranná zdravotná služba,

j)      zástupcovia médií akreditovaní na futbalové stretnutie (označení žltými vestami s nápisom FOTO) a osoby priamo zabezpečujúci výrobu TV signálu z futbalového stretnutia.

 

Článok 8

Pravidlá používania vstupeniek

(1)  Organizátor futbalového stretnutia môže vydať jednorazovú vstupenku, jednorazovú vstupenku na meno a priezvisko, vstupenku na meno a priezvisko združenú na viacero futbalových stretnutí (ďalej len „permanentná vstupenka“) a premanentnú vstupenku na meno a priezvisko.

(2)  Jednorazová vstupenka na meno a priezvisko a permanentná vstupenka sú neprenosné. Držiteľ jednorazovej vstupenky na meno a priezvisko alebo permanentnej vstupenky na meno a priezvisko je zodpovedný za prípadné porušenie tohto poriadku alebo inej povinnosti osobou, ktorej takúto vstupenku zapožičal, predal, alebo iným spôsobom vydal.

(3)  V prípade straty alebo krádeže jednorazovej vstupenky na meno a priezvisko, permanentnej vstupenky alebo permanentnej vstupenky na meno a priezvisko je držiteľ povinný oznámiť túto skutočnosť organizátorovi futbalového stretnutia, inak nesie za ich prípadné zneužitie zodpovednosť.

(4)  Jednorazová vstupenka a jednorazová vstupenka na meno a priezvisko oprávňujú držiteľa na jednorazový vstup na futbalové stretnutie, ktoré je na vstupenke uvedené. Po opustení štadióna jednorazová vstupenka a jednorazová vstupenka na meno a priezvisko strácajú platnosť.

(5)  Permanentná vstupenka a permanentná vstupenka na meno a priezvisko oprávňuje držiteľa na vstup na futbalové stretnutia v nej uvedené alebo na futbalové stretnutia určené organizátorom futbalového stretnutia.

(6)  Ak sa zruší futbalové stretnutie, organizátor futbalového stretnutia oznámi v mieste nákupu vstupenky náhradný termín konania futbalového stretnutia alebo spôsob vrátenia vstupného.

(7)  Pri vydávaní a používaní jednorazových vstupeniek na meno a priezvisko a permanentných vstupeniek na meno a priezvisko pre deti do 15. roku veku sú organizátor futbalového stretnutia a členovia usporiadateľskej služby oprávnení skontrolovať preukaz poistenca fyzickej osoby, ktorej má byť takáto vstupenka vystavená.

(8)  Organizátor futbalového stretnutia je oprávnený bez náhrady zrušiť platnosť permanentnej vstupenky a permanentnej vstupenky na meno a priezvisko jej držiteľovi, ktorý porušil tento poriadok.

(9)  Na zakúpenie jednorazovej vstupenky, jednorazovej vstupenky na meno a priezvisko, permanentnej vstupenky a permanentnej vstupenky na meno a priezvisko nie je právny nárok.

(10)    Ostatné podmienky predaja jednorazových vstupeniek a permanentných vstupeniek zverejňuje organizátor futbalového stretnutia na svojom webovom sídle, webovom sídle predajcu, ako aj na ostatných predajných miestach.

Článok 9

Vyvedenie účastníka z futbalového stretnutia

Člen usporiadateľskej služby, príslušník Policajného zboru alebo príslušník obecnej polície môže bez náhrady za vstupné vyviesť z futbalového stretnutia účastníka, ktorý

a)    nedodržiavava pokyny organizátora futbalového stretnutia, členov usporiadateľskej služby, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov obecnej polície, dozorného orgánu, iných osôb zabezpečujúcich ochranu verejného poriadku na futbalovom stretnutí alebo osôb zabezpečujúcich organizáciu futbalového stretnutia,

b)    porušuje právne predpisy, predpisy SFZ, FIFA a UEFA,

c)    narušuje verejný poriadok alebo pokojný priebeh futbalového stretnutia,

d)    požíva alkoholické nápoje počas futbalového stretnutia, na ktorom je to zakázané,

e)    požíva omamné látky alebo psychotropné látky počas futbalového stretnutia,

f)     nezaobstaral si vstupenku do sektoru vyčleneného pre fanúšikov družstva, ktoré podporuje, ak ide o rizikové futbalové stretnutie alebo futbalové stretnutie, na ktorom boli vstupenky vystavené na meno a priezvisko,

g)    používa počas futbalového stretnutia

 1. pyrotechnický výrobok bez vopred udeleného súhlasu organizátora futbalového stretnutia a príslušných orgánov,
 2. strelnú zbraň, chladnú zbraň alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším, napríklad dýky, kordy, bodáky, nože, palice, tyče, obušky, sklenené fľaše, stoličky, stojany, boxery a iné predmety,
 3. spreje, leptavé, horľavé a farbiace látky alebo iné látky poškodzujúce zdravie,
 4. elektricky, mechanicky alebo inak poháňané stroje a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk, bez vopred udeleného súhlasu organizátora futbalového stretnutia,
 5. zvieratá,
 6. laserové ukazovátka a iné predmety, ktorých svetelné a iné žiarenie negatívne pôsobí na ostatných účastníkov,
 7. prístroje určené na zaznamenávanie zvuku alebo obrazu (napríklad fotoaparáty a kamery) okrem mobilných telefónov, bez vopred udeleného súhlasu organizátora futbalového stretnutia,
 8. písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie
  1.                            i.        textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd,
  2.                           ii.        obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie.

h)    má zakrytú tvár spôsobom sťažujúcim alebo znemožňujúcim jeho identifikáciu,

i)      používa štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu domáceho futbalového stretnutia,

j)      vstupuje počas futbalového stretnutia na hraciu plochu, do priestorov určených pre hráčov, trénerov, rozhodcov, delegátov, funkcionárov a osôb zabezpečujúcich organizáciu futbalového stretnutia, bez vopred udeleného súhlasu organizátora futbalového stretnutia,

k)    vhadzuje akékoľvek predmety na hraciu plochu a do ostatných priestorov štadióna,

l)      vyslovuje a skanduje rasistické, vulgárne, hanlivé a dobrým mravom odporujúce slová a heslá,

m)   zakladá ohne,

n)    vzbudzuje verejné pohoršenie,

 • o)    znečisťuje štadión a jeho okolie plagátovou výzdobou, komerčnými, nekomerčnými a reklamnými oznamami,

p)    ničí a poškodzuje štadión a jeho vybavenie,

q)    hrubo znevažuje, uráža alebo ohrozuje člena usporiadateľskej služby, dozorný orgán, príslušníka obecnej polície, príslušníka Policajného zboru, delegáta zväzu alebo dobrovoľníka verbálne, gestom, grafickým zobrazením alebo iným spôsobom,

r)     uráža a provokuje ostatných účastníkov verbálne alebo gestom a vulgárne nadáva ostatným účastníkom,

s)    obťažuje a fyzicky napáda ostatných účastníkov,

t)     ponúka na predaj neplatné alebo falšované vstupenky alebo vstupenky, ktoré nemá vo svojej dispozícii.

u)    predáva tovary a služby počas futbalového stretnutia, bez vopred udeleného súhlasu organizátora futbalového stretnutia,

v)    organizuje alebo vykonáva nelegálne stávky alebo poskytuje akúkoľvek súčinnosť pri nelegálnych stávkach,

w)   snaží sa ovplyvniť priebeh a výsledok futbalového stretnutia, najmä prostredníctvom neprípustného nátlaku na rozhodcu, trénera alebo hráča niektorého z družstiev,

x)    osvetľuje hráča alebo rozhodcu laserovým lúčom alebo iným svetelným zdrojom,

y)    robí zvukové, obrazové alebo obrazovo-zvukové záznamy z priebehu futbalového stretnutia, bez vopred udeleného súhlasu organizátora futbalového stretnutia,

z)    fajčí v iných než na tento účel vyhradených priestoroch.

Článok 10

Organizačné opatrenia

(1)  Tri hodiny pred začiatkom futbalového stretnutia sa uzamyká celý štadión a dovtedy je možné zásobovať miesta poskytujúce služby na štadióne. Ak ide o rizikové futbalové stretnutie, štadión sa uzamkne 24 hodín pred futbalovým stretnutím.

(2)  Pokladne na predaj vstupeniek sa otvárajú najneskôr tri hodiny pred začiatkom futbalového stretnutia.

(3)  Príchod členov usporiadateľskej služby na štadión, rozdelenie a obsadenie pozícií, je najneskôr dve hodiny pred začiatkom futbalového stretnutia.

(4)  Vstupy na štadión sa otvárajú 90 minút pred začiatkom futbalového stretnutia. Počas organizovania medzinárodných futbalových stretnutí sa vstupy na štadión otvárajú najneskôr 2 hodiny pred začiatkom futbalového stretnutia.

(5)  Koordinácia a spojenie zainteresovaných zložiek prebieha rádiovou komunikáciou. Rádiovou komunikáciou sú v spojení hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér, sektoroví vedúci, zamestnanci prevádzkovateľa strážnej služby, vedúci kamerového systému, zástupca príslušníkov Policajného zboru, zástupca príslušníkov obecnej polície, zástupca hasičskej jednotky, zástupca záchrannej zdravotnej služby, a zástupcovia súťažiacich klubov.

(6)  Ak ide o rizikové futbalové stretnutie, súťaž I. ligy v kategórii dospelých, a ak to ustanovujú požiadavky FIFA a UEFA, používa sa pri vchodoch a východoch štadióna a v priestoroch štadióna kamerový systém, ktorý umožňuje počas futbalového stretnutia nepretržité monitorovanie uvedených priestorov a identifikáciu účastníka alebo iného predmetu a zabezpečí záznam v digitálnej forme. Kamerový systém má svoju centrálu a monitorovaciu miestnosť tzv. velín. Kamerový systém obsluhuje a monitoruje organizátorom futbalového stretnutia určený odborne spôsobilý technik v prítomnosti bezpečnostného manažéra.

(7)  Najmenej 90 minúť pred začiatkom futbalového stretnutia je na štadióne zabezpečená sanitka RZS s lekárom. Počas organizovania medzinárodných futbalových stretnutí najmenej 2 hodiny pred začiatkom futbalového stretnutia je na štadióne zabezpečená sanitka RZS s lekárom. V priestoroch štadióna je lekárska miestnosť, slúžiaca aj ako antidopingová miestnosť.

(8)  Vo všetkých priestoroch štadióna sú vyvesené požiarno-poplachové smernice. Hasičská jednotka je náležite vybavená na uhasenie dymovníc, svetlíc a iných horľavých materiálov.

(9)  Všetky núdzové východy a únikové cesty musia byť počas trvania futbalového stretnutia voľné. Všetky brány k núdzovým východom a únikovým cestám musia byť počas trvania futbalového stretnutia pod dohľadom členov usporiadateľskej služby. Zodpovednosť za ich otvorenie majú sektoroví vedúci a hlavný usporiadateľ.

Článok 11

Počty členov usporiadateľskej služby

(1)  Počet členov usporiadateľskej služby na futbalovom stretnutí je najmenej 10 členov usporiadateľskej služby na 300 divákov, pričom tento počet sa na každých ďalších 100 divákov zvyšuje najmenej o jedného člena usporiadateľskej služby.

(2)  Počet členov usporiadateľskej služby na rizikovom futbalovom stretnutí je najmenej 20 členov usporiadateľskej služby na 300 divákov, pričom tento počet sa na každých ďalších 100 divákov zvyšuje najmenej o dvoch členov usporiadateľskej služby.

(3)  Najmenej 20% počtu všetkých členov usporiadateľskej služby tvoria zamestnanci prevádzkovateľa strážnej služby alebo príslušníci obecnej polície, ak ide o

a)    finálové futbalové stretnutie pohárovej súťaže klubov v kategórii dospelých, ktoré nebolo označené za rizikové futbalové stretnutie,

b)    futbalové stretnutie o superpohár medzi víťazom I. ligy v kategórii dospelých s víťazom pohárovej súťaže klubov v kategórii dospelých, ktoré nebolo označené za rizikové futbalové stretnutie,

c)    futbalové stretnutie slovenského reprezentačného družstva v ktorejkoľvek kategórii, na ktorom sa predpokladá účasť 4 000 a viac divákov, ak futbalové stretnutie nebolo označené za rizikové alebo

d)    futbalové stretnutie slovenského reprezentačného družstva v ktorejkoľvek kategórii, na ktorom sa predpokladá viac ako 90% obsadenia štadióna s kapacitou 2 000 a viac divákov, ak futbalové stretnutie nebolo označené za rizikové.

(4)  Ak ide o rizikové futbalové stretnutie, najmenej 50% počtu všetkých členov usporiadateľskej služby tvoria zamestnanci prevádzkovateľa strážnej služby alebo príslušníci obecnej polície.

(5)  Na základe konkrétnych podmienok futbalového stretnutia, môže obec na základe žiadosti organizátora futbalového stretnutia alebo na základe vlastného podnetu určiť počet členov usporiadateľskej služby aj v inom rozsahu.

Článok 12

Činnosť členov usporiadateľskej služby

(1)  Člen usporiadateľskej služby pred futbalovým stretnutím

a)    oboznámi sa s umiestnením prístrojov, zariadení a iných pomôcok, ktoré je potrebné použiť v prípade nebezpečenstva (hasiace prístroje, telefón, únikové východy, miesto zdravotníckej pomoci, sanitka),

b)    vykonáva opätovne kontrolu vo svojom sektore, či sa tam nenachádzajú voľné, zakázané alebo nebezpečné predmety (tehly, suť, kamene, pyrotechnika, tyče a iné predmety, ktoré by mohli byť použité ako zbraň),

c)    koordinuje pohyb davu vstupujúcich účastníkov a inštruujte k zaujatiu miesta na sedenie/státie, k nájdeniu sektoru, bufetu, WC, prípadne poskytuje informačnú pomoc pri otázkach od účastníkov,

d)    vykonáva kontrolu vstupeniek a prehliadky účastníkov (prehliadky transparentov, zástav a nápisov na nich),

e)    zabezpečuje, aby vchody, prechody a únikové východy boli čisté a prechodné bez akýchkoľvek prekážok vrátane stojacich účastníkov,

f)     zabezpečuje, aby všetky zámky na bránach boli odomknuté a zodpovedný usporiadateľ mal k dispozícii kľúče (hlavný usporiadateľ a príslušný sektorový vedúci),

g)    vykonáva monitorovanie a dozor nad účastníkmi, aby nevnášali alkohol do priestorov štadióna,

h)    vykoná dozor, aby sa v priestoroch štadióna a v hráčskom tuneli nenachádzali účastníci, ktoré nemajú autorizovaný vstup.

(2)  Člen usporiadateľskej služby počas futbalového stretnutia

a)    neustále monitoruje a vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu v určenom sektore, (správanie, počet, hustota, aktivity, narušenia, incidenty a iné),

b)    upozorňuje divákov na možné porušenia poriadku, ak sa napätie agresie stupňuje avšak ešte nedošlo k protiprávnemu konaniu (pokus o vylezenie na oplotenie, prípadne pokus vstupu do priestorov, kde účastník nemá oprávnenie sa zdržiavať a iné),

c)    zabezpečuje, aby účastník bez oprávnenia nevstúpil na hraciu plochu,

d)    monitoruje situáciu, či sa na tribúnach neobjavili sklenené fľaše, poháre a ďalšie zakázané predmety,

e)    monitoruje a ihneď hlási použitie pyrotechnických prostriedkov určenej osobe,

f)     monitoruje dodržiavanie zákazu fajčenia,

g)    udržiava priechodnosť vchodov, prechodov a únikových východov,

h)    hlási závažné incidenty sektorovému vedúcemu.

(3)  Člen usporiadateľskej služby po skončení futbalového stretnutia

a)    smeruje divákov k najbližšiemu východu,

b)    skontroluje sedadlá v určenom sektore, toalety a prípadné škody hlási sektorovému vedúcemu,

c)    skontroluje, či všetci účastníci opustili určený sektor a či sa tam nenachádzajú osoby bez oprávnenia,

d)    hlási všetky incidenty a problémy, ktoré nastali v určenom sektore počas futbalového stretnutia sektorovému vedúcemu.

(4)  Sektorový vedúci informuje o všetkých skutočnostiach súvisiach s futbalovým stretnutím bezpečnostného manažéra.

Článok 13

Opatrenia pri rizikovom futbalovom stretnutí

(1)  Najmenej päť dní pred rizikovým futbalovým stretnutím a v deň rizikového futbalového stretnutia sa uskutoční porada za účasti hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra, bezpečnostných manažérov súťažiacich družstiev, delegáta zväzu, zástupcu prevádzkovateľa strážnej služby, príslušníka Policajného zboru, dozorného orgánu obce, zástupcu hasičskej jednotky, zástupcu záchrannej zdravotnej služby, a ak je to potrebné aj ďalších osôb zúčastňujúcich sa na organizácii futbalového stretnutia.

(2)  Ak je futbalové stretnutie označené za rizikové v čase kratšom ako päť dní pred jeho začiatkom, bezpečnostný manažér zabezpečí uskutočnenie takejto porady bezodkladne po označení futbalového stretnutia za rizikové a v deň konania futbalového stretnutia.

(3)  Bezpečnostný manažér po požiadaní Policajného zboru o súčinnosť pri zabezpečení ochrany verejného poriadku a pokojného priebehu stretnutia priebežne informuje Policajný zbor o predpokladanom počte rizikových účastníkov a o ďalších dôležitých skutočnostiach súvisiacich s futbalovým stretnutím.

(4)  Bezpečnostný manažér detailne rozpracuje bezpečnostné opatrenia na konkrétne futbalové stretnutie. Priebežne ich aktualizuje podľa vývoja situácie, informuje o nich Policajný zbor, obec a delegáta zväzu, koordinuje prípravu bezpečnostných opatrení a ich vykonávanie v súčinnosti s ostatnými osobami zabezpečujúcimi ochranu verejného poriadku na futbalovom stretnutí. Bezpečnostný manažér po ukončení rizikového futbalového stretnutia vyhodnocuje vykonané bezpečnostné opatrenia a ich účinnosť.

(5)  Pri rizikovom futbalovom stretnutí sa vyčlenia a označia samostatné sektory pre divákov podporujúcich jedno družstvo a samostatné sektory pre divákov podporujúcich druhé družstvo. Medzi rizikovými účastníkmi sa vyhradia prázdne sektory. Zároveň musí byť vyčlenený najmenej jeden sektor v nižšej kategórii vstupeniek a jedna časť sektora vo vyššej kategórii vstupeniek, ak takéto vstupenky boli distribuované.

(6)  Pred vstupom účastníkov do sektorov sa uskutoční najmenej dvojzónova bezpečnostná prehliadka.

(7)  Počas celého trvania rizikového futbalového stretnutia sa vykonáva nepretržitý dohľad nad štadiónom.

 

Článok 14

Sankcie a iné opatrenia

(1)  Organizátor futbalového stretnutia je oprávnený voči účastníkovi, ktorý porušil tento poriadok vyvodiť sankcie podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a predpisov SFZ a uplatniť si voči tomuto účastníkovi náhradu škody spočívajúcej v zmenšení majetku v podobe zaplatených pokút udelených príslušnými orgánmi obce, štátu, UEFA a FIFA, náhradu iných majetkových a nemajetkových škôd spôsobených porušením právnych povinností účastníka a zakázať účastníkovi vstup na futbalové stretnutia organizované organizátorom futbalového stretnutia.

(2)  Organizátor futbalového stretnutia je oprávnený zapísať účastníka, ktorý svojím konaním poruší tento poriadok, do evidencie informačného systému podľa § 22 ods. 2 písm. i) zákona.

(3)  Údaje o účastníkovi, ktorý sa dopustí závažnejšieho protiprávneho konania organizátor futbalového stretnutia okrem zápisu do evidencie informačného systému podľa § 22 ods. 2 písm. i) zákona, oznámi aj príslušným orgánom na prejednanie priestupku alebo trestného činu.

(4)  Účastník môže byť podľa závažnosti jeho protiprávneho konania obmedzený na osobnej slobode (zadržaný) a odovzdaný na ďalšie konanie orgánom Policajného zboru.

Článok 15

Účinnosť

Tento poriadok nadobúda účinnosť 22.8. 2015