Visiting rules / Safety

Každý návštevník  pri vstupe do CITY ARÉNY je povinný oboznámiť sa s týmto návštevným poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia

1. Vstup je povolený len v prevádzkovej dobe s platnou vstupenkou, ktorou je návštevník povinný preukázať sa na požiadanie usporiadateľa.

2. Deťom do 12 rokov je vstup povolený len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.

3. Vozičkári a osoby ťažko telesne postihnuté majú, s prihliadnutím na kapacitné možnosti, vstup do CITY ARÉNY zdarma a je im vyhradený sektor B12.             Sprevádzajúca osoba je v závislosti od charakteru podujatia povinná pri vstupe sa preukázať platnou vstupenkou. Maximálny počet vozičkárov v sektore B12 je 21 miest

4. Zákaz vstupu platí pre osoby pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok. 

5. Vstup do priestorov CITY ARÉNY môže byť odopretý osobám, ktorých návšteva by narušila alebo mohla narušiť poriadok a bezpečnosť CITY ARÉNY, resp. ich správanie sa je v rozpore so spoločenskými normami správania.

6. Vstup zvierat do CITY ARÉNY je zakázaný.

7. Je prísne zakázané vnášať do CITY ARÉNY nápoje, jedlo, omamné a psychotropné látky.

8. Pre návštevníkov platí zákaz vnášania zbraní, streliva, pyrotechniky, dáždnikov a iných predmetov, ktoré môžu alebo by mohli ohroziť život a zdravie osôb alebo spôsobiť škody na zariadení a vybavení CITY ARÉNY.

9. Do priestorov CITY ARÉNY je zakázané vnášať  predmety narušujúce akustiku – amplióny, rádia, magnetofóny a iné podobné predmety a zariadenia.

10. Pri vstupe do CITY ARÉNY sú vykonávané bezpečnostné prehliadky.                        V odôvodnených prípadoch je možné túto prehliadku  vykonať aj vo vnútri  CITY ARÉNY. Návštevník je povinný podrobiť sa  týmto prehliadkam v potrebnom  rozsahu a tieto prehliadky strpieť. Odmietnutie prehliadky môže  v dôvodných prípadoch viesť k zamedzeniu vstupu návštevníkovi, resp. k vykázaniu návštevníka z priestorov CITY ARÉNY bez  nároku na vrátenie  vstupného.

11. Do všetkých sektoroch CITY ARÉNY platí prísny zákaz vnášania všetkých druhov nápojov a jedla. Povolený je len popcorn kúpený priamo v CITY ARENE. Nápoje a potraviny musí návštevník skonzumovať v bufetoch alebo zariadeniach na to určených.

12. Vstup do sektorov je návštevníkom umožnený len s platnou vstupenkou určenou na konkrétne miesto v danom sektore,ktorým sa musí návštevník preukázať bez vyzvania.

13. Z priestorov CITY ARÉNY môže byť bez vrátenia vstupného vykázaný návštevník, ktorý napriek upozorneniu poruší ustanovenia tohto návštevného poriadku alebo neuposlúchne pokyny osôb zodpovedných  za udržanie poriadku v CITY ARÉNE.

14. V mimoriadnych  prípadoch, podľa povahy porušenia, môže generálny manažér CITY ARÉNY, resp. ním poverená osoba,  požiadať o pomoc člena súkromnej bezpečnostnej služby alebo priamo orgány polície.

15. Návštevníci sú povinní správať sa v priestoroch CITY ARÉNY spôsobom, ktorý nepoškodzuje alebo iným spôsobom neznehodnocuje majetok  CITY ARÉNY.

16. Návštevník je povinný uhradiť CITY ARÉNE  všetky škody, ktoré spôsobí svojim konaním alebo opomenutím.

17. Návštevníci sú povinní udržiavať v priestoroch CITY ARÉNY čistotu a poriadok.

18. Vo všetkých priestoroch  CITY ARÉNY platí prísny zákaz fajčiť!!!

19. Je zakázané vhadzovať akékoľvek predmety na ľadovú alebo produkčnú plochu  počas športových, spoločenských, kultúrnych a iných akcií, ako aj po ich skončení.

20. V priestoroch CITY ARÉNY platí prísny zákaz fotografovania a filmovania. Fotografovanie a filmovanie je možné len na základe predchádzajúceho súhlasu generálneho manažéra CITY ARÉNY alebo organizátora podujatia.

21. Pred CITY ARÉNOU ako aj v jej priestoroch platí zákaz odkladania bicyklov, kočiarov, malých motocyklov alebo iných prepravných prostriedkov. Vstup osôb na kolieskových korčuliach je do CITY ARÉNY zakázaný.

22. Návštevníci sú oprávnení pohybovať sa v  CITY ARÉNE len v priestoroch  vyhradených pre návštevníkov. Vstup do iných priestorov CITY ARÉNY je  návštevníkom zakázaný.

23. V prípade zdravotných ťažkostí, poranenia alebo iných úrazov je  návštevníkovi v CITY ARÉNE k dispozícii ošetrovňa Prvej pomoci, kde mu bude poskytnuté ošetrenie a zdravotná pomoc.

24. Za zranenia osoby v publiku predmetom súvisiacim s akciou (lopta, puk ap.)  CITY ARÉNA nezodpovedá. Poškodená osoba je oprávnená domáhať sa svojich práv u usporiadateľa akcie.

25. Predmety nájdené v priestoroch CITY ARÉNY je nálezca povinný odovzdať na vrátnici. Službukonajúci vrátnik urobí úkony smerujúce k zisteniu vlastníka a odovzdaniu nálezu do jeho rúk.

26. Každý návštevník CITY ARÉNY súhlasí bez ďalšieho upozornenia s bezplatným využitím svojej podobizne ako súčasti akéhokoľvek obrazového záznamu, prenosu alebo reprodukcie pre komerčné účely v rámci zobrazenia celej alebo časti akcie v súvislosti so CITY ARÉNOU, usporiadateľom alebo sponzormi danej akcie.

27. CITY ARÉNA nezodpovedá za škody, poranenia alebo úrazy spôsobené neopatrnosťou alebo nedodržiavaním tohto návštevného poriadku a tiež pokynov zodpovedných zamestnancov CITY ARÉNY a všetky škody spôsobené CITY ARÉNE správaním a konaním návštevníkov v rozpore s týmto návštevným poriadkom budú  CITY ARÉNOU vymáhané podľa platných právnych predpisov SR.

28. Ustanovenia tohto návštevného poriadku sú platné pre celý objekt CITY ARÉNY, vrátane parkovacích priestorov a iných priestorov a objektov patriacich k  CITY ARÉNE.